ข่าวสารและกิจกรรม
Skip Navigation Links
  สารสนเทศด้านสุขภาพจิต  
Skip Navigation Links
   
Skip Navigation Links
พบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุจริตและประพฤติมิชอบ โปรดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กรมสุขภาพจิต Tel. 044 256729 Fax. 044 256730
หลักสูตรที่ 1 การเสริมสร้างความสุขแบบสมดุลในชีวิตและงาน หลายครั้งที่ภาระงาน และภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ ทาให้ความสุขในชีวิตเป็นสิ่งที่หลายคนนึกไม่ออกว่า เคยรู้สึกมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไร จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าท่านได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ การทางานและใช้ชีวิตอย่างสมดุล ให้เป็นสุข หลักสูตร “การเสริมสร้างความสุขแบบสมดุลในชีวิตและงาน” เป็นหลักสูตรที่ไขความลับสู่สมดุลแห่งการสร้างความสุขในงานและชีวิตส่วนตัวให้กับคนทางาน โดยใช้หลักการเรื่องของ สมดุลความสุข 8 ด้าน (Happy 8 Workplace Model) Download 1090.28 Kb [20/1/58 13:47]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ อนงค์นาถกรีน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา [19/1/58 9:50]

ข้อตกลงระดับการให้บริการ ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 [15/1/58 9:25]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2557 โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ณ อนงค์นาถกรีน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา [14/1/58 15:29]

คู่มือแนวทาง การดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับ รพช.รพท.รพศ. ปี 2556 Download 10786.10 Kb [21/4/57 8:18]

คู่มือฝึกอบรมการให้การปรึกษา ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การให้การปรึกษานอกจากจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ให้กลับมามีความเข้มแข็ง หาทางออกและยืนได้ด้วยตนเองได้แล้ว ยังพบว่าในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาท สำคัญในระบบการให้บริการสาธารณสุข Download 6096.14 Kb [21/4/57 8:12]

คู่มือการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน การปรึกษา แก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพทั่วไป ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มประชาชน ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และญาติที่ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วยหรือความทุข์ใจต่างๆ Download 832.05 Kb [21/4/57 8:1]

คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี้ [16/1/57 9:23]

1234567
Next   Last
 


  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

 
 
คุณได้รับประโยชน์
จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
คลิก

คลิก
     
  สถิติการใช้งาน
Online 1  คน
Count html web counter
สไมล์โฮส.เอเชีย
 
 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เลขที่ 86 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4425-6729 , แฟกซ์ 0-4425-6730  www.mhc5.com